Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego - Komenda Powiatowa Policji w Żarach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby te,  zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach.

Osoba uprawniona, która wyrazi chęć skorzystania z tego rodzaju usługi proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP.

Wybór preferowanej formy komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy, dla której właściwa jest jednostka Policji może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:

1.       wysłanie maila pod adres: rzecznik.kpp_zary@go.policja.gov.pl,

2.       przesłanie informacji faksem pod numer: 47 79 41 205

3.       przesłanie informacji za pomocą SMS pod numer: 690-106-602

Wysłanie zgłoszenia

Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:

1.       imię i nazwisko osoby uprawnionej,

2.       imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),

3.       rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),

4.       propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP),

5.       kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),

6.       preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Żarach i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 30.09.2014
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Żarach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Łazar
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Łazar
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Berestecka
do góry